~ni ikimasu  

In english, “~te ikimasu” & “~ni ikimasu” is very much the same but in Japanese, they were different. “~te ikimasu” represents “doing something and go” where “~ni ikimasu” represents “go and do something”

Example
Kudamono o (kau)katte ikimasu – I will buy fruits to your place
Kudamono o (kau)kai ni ikimasu – I go and buy fruits

~ni ikimasu is a combination of the following scenario
Go to post office – Yuubinkyoku e ikimasu
Buy stamps – Kitte o kaimasu
I go and buy stamps at the post office – Yuubinkyoku e kitte o kai ni ikimasu
Meaning : Kitte (Stamps)

Other Examples
I go and play at friend’s house – Tomodachi no uchi e (asobu)asobi ni ikimasu
Who would you go and meet – Dare ni (au)ai ni ikimasu ka
Meaning : Tomodachi (Friend), Asobu (Play / Visit), Dare (Who), Au (Meet)

Well, in English we normally don’t use “go and” but just “Who would you meet”. Hope this is not too confusing.

Conversation  

Conversation time to cover what we have learned

Conversation 1
Kobayashi : Where are you going? – Doko e ikimasu ka?
Tony : I go to post office and send letter – Yuubinkyoku e (iku)itte, tegami o (dasu)dashite kimasu.
Meaning : Doko (Where)

Conversation 2
Kobayashi : Is everyone gathered? – Minna (atsumaru)atsumarimashita ka?
Tony : No, Michael is not here – Iie, Maikeru san wa imasen.
Kobayashi : Tony, please call Michael (and come back) – Toni san, Maikeru san (yobu)yonde (kuru)kite kudasai.
Meaning : Minna (Everyone / Everybody), Atsumaru (Gather), Yobu (Call)

Conversation 3
Tony : I go and make a call (and come back) for a while, is it alright? – Chotto denwa o (kakeru)kakete kimasu ga, ii desu ka?
Kobayashi : Ya, please – Ee, douzo.
Meaning : Chotto (A while / A moment), Denwa (Telephone), Denwa o kakeru (Make a call), Douzo (Please / Go ahead)

Conversation 4
Tony : Please wait for a while. I need to take my briefcase and coat at the classroom (and come back) – Chotto (matsu)matte kudasai. Kyoushitsu kara kaban to ko-to o (toru)totte kimasu.
Kobayashi : Then, I wait for you downstair – Jaa, kaidan no shita de (matsu)matte imasu ne.
Tony : Yes, will return soon – Hai, sugu (modoru)modorimasu.
Meaning : Matsu (Wait), Kyoushitsu (Classroom), Kaban (Briefcase), Ko-to (Coat), Toru (Take), Kaidan (Staircase), Shita (Down / Under), Sugu (Soon / Immediate), Modoru (Return)

Conversation 5
Kobayashi : Please bring me 3 cups of tea. Then, please deliver this to Tanaka at second floor – Ocha o mittsu (motsu)motte kite kudasai. Sorekara, 2 kai no Tanaka san ni kore o (todokeru)todokete kite kudasai.
Tony : Yes, understood – Hai, (wakaru)wakarimashita.
Meaning : Ocha (Tea), Mittsu (3), Motsu (Bring / Carry), 2 kai (2nd Floor), Todokeru (Forward / Deliver), Wakaru (Understand)

Enjoy your lesson !!!

~te ikimasu  

The other day I shown you the usage of “~te kimasu” which mean “doing something and come back”. Today I will cover the opposite way – “Go and do something” (~te ikimasu).

Example
Go out from home – Uchi o (deru)demasu
Buy cake – Ke-ki o (kau)kaimasu
Go to friend’s house – Tomodachi no uchi e (iku)ikimasu
(I will) buy cake and go (to friend’s house)- Ke-ki o katte ikimasu

You only need to mention the purpose. In the above example, the purpose is to buy cake to a friend’s house. So you only need to mention that you are going out to buy cake.

Other examples
I go and put the luggage in the room – Heya ni nimotsu o (oku)oite ikimasu
I go and send letter at the post office – Yuubinkyoku de tegami o (dasu)dashite ikimasu
I go shopping at the department store in front of the station – Eki mae no depa-to de kaimono o (suru)shite ikimasu
Meaning : Heya (Room), Nimotsu (Luggage), Oku (Put), Yuubinkyoku (Post Office), Dasu (Send), Kaimono (Shopping)

Another usage – Doing something and go
I will take a train and go – Densha ni (noru)notte ikimasu
I will bring camera and go – Kamera o (motsu)motte ikimasu
I will wear coat and go – Ko-to o (kiru)kite ikimasu
Meaning : Densha (Train), Noru (Board – for transport), Kamera (Camera), Motsu (Bring), Ko-to (Coat), Kiru (Wear)

Hope it is not too confuse.

~te kimasu  

Today, I will cover the usage of “~te kimasu” which means “Going out to do something and come back”

Example
Go out from home – Uchi o (deru)demasu.
Buy bread – Pan o kaimasu.
Go home – Uchi ni kaerimasu.
Combination : Pan o katte kimasu (I go out to buy bread back)
Meaning : Pan (Bread), Deru (Go out)

In english, we do not use this kind of phrase but in Japanese, whenever they are do “something and come back”, ~te kimasu is used.

Other Examples
I go drink water & come back – Mizu o (nomu)nonde kimasu
Let’s me have a look at the train schedule and come back – Densha no jikokuhyou o (miru)mite kimasu
I go meet a friend and come back – Tomodachi ni (au)atte kimasu
Meaning : Mizu (Water), Nomu (Drink), Densha (Train), Jikokuhyou (Schedule / Timetable), Tomodachi (Friend), Au (Meet)

Conversation  

Conversation session time !!! I will cover conversation realted to time & date

Kobayashi : Where do you come from? – Doko kara kimashita ka?
Tony : I’m from America – Amerika kara kimashita
Kobayashi : When did you come? – Itsu goro kimashita ka?
Tony : Exacty 1 year ago – Choudo 1 nen mae ni kimashita
Kobayashi : How many hour it took by flight? – Hikouki de nan jikan gurai kakarimashita ka?
Tony : It took about 14 hours – 14 jikan gurai kakarimashita
Meaning : Doko (Where), Itsu (When), Goro (Around), Choudo (Exactly), Mae (Front), 1 nen mae (1 year ago), Hokouki (Flight / Aeroplane)

Kobayashi : What are you doing? – Nani o shite imasu ka?
Tony : I am studying Japanese Language – Nihongo o benkyou shite imasu
Kobayashi : You study from around what time? – Nan ji goro kara benkyou shite imasu ka?
Tony : I start at around 8 o’clock. When I reach home, I will start immediately after taking dinner – 8 ji goro kara desu. Uchi ni kaette, ban gohan o tabete kara, zutto benkyou shite imasu.
Kobayashi : So, you study for 2 hours, right? – Jaa, 2 jikan gurai desu ka?
Tony : Yes, about that long – Hai, sono gurai desu
Meaning : Benkyou (Study), Ban (Night), Ban Gohan (Dinner), Zutto (All the way / Continuously)

Time  

Today, I will cover those words use for time / date.

From (Kara)
The school starts from 9 o’clock – Gakkou wa 9 ji kara (hajimaru)hajimarimasu.
What time is the departmental store open? – Depa-to wa nan ji kara akimasu ka?
The departmental store is open from 10am – Depa-to wa asa 10 ji kara akimasu.
Meaning : Hajimaru (Start), Asa (Morning), Aku (Open)

To / Until (Made)
The school hour is until 4 o’clock – Gakkou wa 4 ji made desu.
The departmental store is open until 10pm – Depa-to wa yoru 10 ji made (aku)aite imasu.
Meaning : Yoru (Night)

From & To
The school is open from 9 to 4 o’clock – Gakkou wa 9 ji kara 4 ji made desu.
The shop is open from 10am to 10pm – Mise wa asa 10 ji kara yoru 10 ji made aite imasu
I walk from house to the station – Uchi kara eki made (aruku)arukimasu
I go from airport to hotel by bus – Kuukou kara hoteru made basu de (iku)ikimasu
Meaning : Mise (Shop), Aruku (Walk), Kuukou (Airport), Basu (Bus), Hoteru (Hotel)

How long it take (Kakaru – Kakarimasu)
It takes 15 minutes to walk from home to the station – Uchi kara eki made aruite 15 fun kakarimasu
How long it takes from your house to the office – Uchi kara kaisha made dono gurai kakarimasu ka
It takes 1 hour from home to the office – Uchi kara kaisha made 1 jikan kakarimasu
Meaning : Fun (Minute), Gurai (About), Dono Gurai Kakarimasu (How long), Jikan (Hour)

Others
Shuukan – Week — Isshuukan (1 week)
Getsu – Month — Ikka getsu (1 month)
Nen – Year — Ichi nen (1 year)

Another Usage of ~te form  

“~te” is one of the most important usage in Japanese Language. There is another way of using ~te by combining 2 sentences.

Wake at 7 0’clock. Take breakfast. – 7 ji ni (okiru)okimasu. Asa gohan o tabemasu.
Wake at 7 o’clock, then / and take breakfast – 7 ji ni okite, asa gohan o tabemasu.
Meaning : Okiru (Wake), Asa (Morning), Gohan (Rice), Asa Gohan (Breakfast)

When you are using 2 or more verbs to express the action, you should use ~te for the verbs use before the end and ~masu for the last verb.

Go back home. Watch TV – Uchi ni (kaeru)kaerimasu. Terebi o mimasu.
Go back home then / and watch TV – Uchi ni kaette, terebi o mimasu.
Meaning : Uchi (Home), Kaeru (Go back)

~nagara  

“~nagara” is use for combining 2 actions into one sentence

Example 1
Drinking Beer – Bi-ru o (nomu)nonde imasu
Watching Television – Terebi o (miru)mite imasu
I am drinking beer while watching television – Biru o nominagara, terebi o mite imasu

Meaning : Bi-ru (Beer), Terebi (Television)

Example 2
Singing a Song – Uta o (utau)utatte imasu
Walking – (Aruku)Aruite imasu
I am singing a song while walking – Uta o utainagara, aruite imasu

Meaning : Uta (Song), Utau (Sing), Aruku (Walk)

Normal Form
Kau (Buy)
Kaku (Write)
Oyogu (Swim)
Hanasu (Talk)
Matsu (Wait)
Hakobu (Carry)
Nomu (Drink)
Uru (Sell)

Special Words
Kiru (Wear)
Miru (See / Watch)
Suru (Do)

~nagara
Kainagara
Kakinagara
Oyoginagara
Hanashinagara
Machinagara
Hakobinagara
Nominagara
Urinagara

Special Words
Kinagara
Minagara
Shinagara

See, Its simple. 😉

~te imasu  

Long time no see guys & gals. Today I will cover the usage of “~te imasu” which means “doing something”. On how to convert from normal form to “te” form, please refer to my previous post.

Drink coffee – Ko-hi- o nomimasu
Drinking coffee – Ko-hi- o nonde imasu
Drank coffee – Ko-hi- o nomimashita

I am writing a letter to friend – Tomodachi ni tegami o (kaku)kaite imasu
I am not writing postcard to friend – Tomodachi ni hagaki wa kaite imasen
I am singing oddies – Mukashi no uta o (utau)utatte imasu
I am not singing new song – Atarashii uta wa utatte imasen
Meaning : Tomodachi (Friend), Tegami (Letter), Hagaki (Postcard), Mukashi (Olden Days), Uta (Song)

Q : What are you doing? – Nani o (suru)shite imasu ka?
A : Swimming at the pool – Pu-ru de (oyogu)oyoide imasu
Meaning : Nani (What), Pu-ru (Pool)

Once you have master the conversion of ~te form, everything will be easier.

Conversation – “~te”  

Before I move further on other usage of ~te, I will post some examples of how to converse using the ~te form we have learned so far.

Conversation 1
Tony : Excuse me, can you please take photo for me? – Sumimasen, shashin o (toru)totte kudasai?
Watanabe : Yes. Ready. I’m taking – Hai. Ii desu ka. Torimasu yo.
Meaning : Sumimasen (Excuse Me / Sorry), Shashin (Photo)

Conversation 2
Tony : Wait a moment. Please repeat again- Chotto (matsu)matte kudasai. Mou ichido (iu)itte kudasai.
Watanabe : Can’t you hear? – Kikoemasen deshita ka?
Tony : Yes, please say louder – Hai, motto ookii koe de itte kudasai.
Meaning : Chotto (A Moment), Matsu (Wait), Mou (Again), Ichido (One more time), Kikoemasen (Can’t hear), Motto (More), Ookii (Big / Large), Koe (Voice), Ookii Koe (Loud)

Conversation 3
Jen : Please come to the station at 7 o’clock tomorrow morning – Ashita no asa, 7 ji ni eki e (kuru)kite kudasai
Yoda : 7 o’clock. It’s too early – 7 ji desu ka. Zuibun hayai desu ne.
Jen : Yeah. Please don’t be late – Ee. (Okureru)Okurenaide kudasai.
Meaning : Ashita (Tomorrow), Asa (Morning), Zuibun (Very), Okureru (Late / Delay)

Conversation 4
Yoda : Hurry Up. Class is starting – (Isogu)Isoide kudasai. Jugyou ga (hajimaru)hajimarimasu yo.
Watanabe : OK, coming now – Hai, ima ikimasu.
Yoda : Oh, but please don’t run at the corridor – Aa, demo rouka wa (hashiru)hashiranaide kudasai.
Meaning : Isogu (Hurry), Jugyou (Class / Lesson), Hajimaru (Start / Begin), Rouka (Corridor), hashiru (Run)

Enjoy your lesson !!! 😉

Page 2 of 4«1234»