Before I move further on other usage of ~te, I will post some examples of how to converse using the ~te form we have learned so far.

Conversation 1
Tony : Excuse me, can you please take photo for me? – Sumimasen, shashin o (toru)totte kudasai?
Watanabe : Yes. Ready. I’m taking – Hai. Ii desu ka. Torimasu yo.
Meaning : Sumimasen (Excuse Me / Sorry), Shashin (Photo)

Conversation 2
Tony : Wait a moment. Please repeat again- Chotto (matsu)matte kudasai. Mou ichido (iu)itte kudasai.
Watanabe : Can’t you hear? – Kikoemasen deshita ka?
Tony : Yes, please say louder – Hai, motto ookii koe de itte kudasai.
Meaning : Chotto (A Moment), Matsu (Wait), Mou (Again), Ichido (One more time), Kikoemasen (Can’t hear), Motto (More), Ookii (Big / Large), Koe (Voice), Ookii Koe (Loud)

Conversation 3
Jen : Please come to the station at 7 o’clock tomorrow morning – Ashita no asa, 7 ji ni eki e (kuru)kite kudasai
Yoda : 7 o’clock. It’s too early – 7 ji desu ka. Zuibun hayai desu ne.
Jen : Yeah. Please don’t be late – Ee. (Okureru)Okurenaide kudasai.
Meaning : Ashita (Tomorrow), Asa (Morning), Zuibun (Very), Okureru (Late / Delay)

Conversation 4
Yoda : Hurry Up. Class is starting – (Isogu)Isoide kudasai. Jugyou ga (hajimaru)hajimarimasu yo.
Watanabe : OK, coming now – Hai, ima ikimasu.
Yoda : Oh, but please don’t run at the corridor – Aa, demo rouka wa (hashiru)hashiranaide kudasai.
Meaning : Isogu (Hurry), Jugyou (Class / Lesson), Hajimaru (Start / Begin), Rouka (Corridor), hashiru (Run)

Enjoy your lesson !!! 😉