~hazu  

“~hazu” means “should / must / ought to”

Q: Kobayashi san ga mada kimasen.
Q: Kobayashi has not come yet.

A: Sō desu ka. Watashi yori saki ni, uchi o deta hazu desu ga.
A: Is it. He came out earlier than me, he should have gone out

Q: Ashita 8 jihan made ni kaisha e ikitai desu ga, nanji no densha ni nottara(noru) ii deshō ka?
Q: I would like to reach office at 8.30, what time of the train should I take?

A: 7 ji 45 fun no de maniau hazu desu.
A: You should be on time by taking the 7.45 train.

Q: Otōto-san wa, go ryōshin ga jiko ni atta koto o shitte iru deshō ka?
Q: Does your brother know that your parent had an accident.

A: Iie, otōto wa mada shiranai hazu desu
A: No, he should not know about it yet.

~tsumori  

First of all, I would like to apologize for not posting new lesson for so long as I am tight up with something.

Today, I would like to show you the use of “~tsumori” (will / intend to / plan to do something)

Q: Kyō wa tsukarete(tsukareru) iru yō desu ne? 「今日は疲れているようですね。」
Q: You look tire today?
A: Hai, kinō wa tetsuya datta node, kyō wa massugu kaette(kaeru) neru tsumori desu. 「はい、昨日は徹夜だったので、今日はまっすぐ帰って寝るつもりです」
A: Ya, I had a sleepless night yesterday, I will go back straight to sleep today.

Q: Chuūgoku ni kaettara, dō shimasu ka? 「中国に帰ったら、どうしますか。」
Q: What are you going to do once you are back to China?
A: Daigaku de nihon no rekishi o benkyō suru tsumori desu 「大学で日本の歴史を勉強するつもりです」
A: I will (intend to) study Japan’s history in a University.

Q: Shigoto ga shitai to omoimasen ka? 「仕事がしたいと思いませんか。」
Q: Don’t you wish to work?
A: Uun, kodomo ga ookiku naru made wa, soto de hatarakanai(hataraku) tsumori desu. うーん、子供が大きくなるまでは、外で働かないつもりです。」
A: Nope, I will not work until my children grow up.

Conversation 23  

I finally got some time to post. Today I will cover the little complicated and long conversation that includes of what we have learned in all the lessons. This

Jenny: Nihonjin wa, daigaku sotsugyō shitara, sugu kekkon shite shimau desu ne?
Jenny: Will Japanese get marry immediately after graduation?

Kobayashi: Uun, sonna koto nai yo. Demo, kekkon tekireiki to iu no ga atte ne
Kobayashi: Nope, no such thing. However there is a marriageable age.

read more

Shimau (Shimaimasu)  

Sorry for not updating this site for so long. Today, I will cover the word “Shimau”. If you have spoken to a Japanese, you will notice that many of them use this word very very often. This word is special because you can use it in most of the conversation.

“Shimau” means “to complete something” and “doing something unexpectedly”.

Shimau or Shimaimasu (Present Tense) ; Shimatta or Shimaimashita (Past Tense)

read more

Conversation 22  

Today, I will cover a little complicated conversation from what we have learned so far.

Kobayashi : Mō kabuki o mimashita ka?
Kobayashi : Have you seen Kabuki before?

Tony : Iie, mada mita koto ga arimasen. Demo zehi mitemitai to omotte iru desu ga. Kabuki to iu no wa, itsu goro hajimatta desu ka?
Tony : No, still have not seen yet. But I will certainly watch it one day. When did Kabuki started?

Kobayashi : Nihon no edojidai desu. 1,600 nen goro deshō ne.
Kobayashi : During Japan Edo period. Around year 1,600.

Tony : Mae ni, kabuki ni tsuite kaite aru hon o chotto yonde mita desu ga, yakusha wa otoko no hito dake da sō desu ne.
Tony : Previously, I have read a book about Kabuki. It seems like only male can perform.

read more

~te mimasu (Let’s Do Something)  

Today I will cover the first lesson of Level 5. The first lesson will be “~te mimasu 「~て見ます」”. This is use to express “Let’s do something“. To use this, you will have to convert the verbs to “te” form.

This time, I will include Hiragana + Katakana + Kanji as many readers requested for it. For beginners, you can also learn how these characters are written in hiragana, katakana & kanji.

Example 1
Tony : Mō 30 bun ijō (matsu)matte iru desu yo. 「もう30分以上待っているですよ。」
Tony : I have waited for more than 30 minutes.

Kobayashi : Ano hito wa yakusoku o mamoru hito na node, nani ka atta no kamoshiremasen. Mō sukoshi matte mimasu 「あの人は約束を守る人なので、何かあったのかもしれません。もう少し待って見ます」
Kobayashi : That person will keep his promise, maybe he got stuck with something. Let’s wait for a while.

read more

Conversation  

It’s quite sometime since the last lesson. Today I would like to end Level 4 with this final Conversation. In next lesson, I will cover Level 5.

Conversation
Tony : Konshū, shinnyūsei no kangei pa-tei- o (hiraku)hirakitain desu ga, yoroshikattara sensei ni mo zehi kite itadakitai to omoimasu.
Tony : We are having a New Student Welcome Party this week and thinking of inviting Kobayashi Teacher to attend.

Kobayashi : Ara, pa-tei- nara zehi ikitai desu ne.
Kobayashi : Oh, I would like to

read more

~tara – When something happened  

Today, I will share with you “~tara” which is use to convert a standard form of verbs into a different meaning.

Example:
6 ji ni (naru)narimasu. Tenkū ga (kurai)kuraku narimasu (Become 6 o’clock. Sky become dark)
6 ji ni nattara, tenkū ga kuraku narimasu (When it reached 6 o’clock, the sky becomes dark)

The verb used in the above example is “Naru” which in “masu” form, it became”narimasu” which I have covered previously. To convert to “~tara”, it will be nattara (Na,ruttara)

read more

Noni – But / Although  

Today, I would like to cover “Noni” which means “but / although”. This word is used to combine 2 different subject.

Example
Subject 1. Netsu ga arimasu (I have fever)
Subject 2. Kaisha e ikimasu (I go to office)

The combination of these 2 subjects using “noni” will be :
Netsu ga aru noni, kaisha e ikimasu (I have fever but I am still going to office OR Although I have fever, I am still going to office)

read more

Conversation 20  

Kobayashi : Saikin, atsui node, karada no guai ga yoku arimasen.
Kobayashi : I am not feeling very well due to the recent hot weather.

Tony : Ii bitamin zai o motte imasu ga, agemashō ka?
Tony : I have vitamins, you want some?

Kobayashi : Ee, onegai shimasu. Gaishoku ga ooi node, yasai ya kudamono o narubeku taberu yō ni shite irun desu ga.
Kobayashi : Yeah, please. I eat outside a lot. That is why I am taking as much vegetables and fruits as possible.

read more

Page 1 of 1112345»...Last »