Conversation session time !!! I will cover conversation realted to time & date

Kobayashi : Where do you come from? – Doko kara kimashita ka?
Tony : I’m from America – Amerika kara kimashita
Kobayashi : When did you come? – Itsu goro kimashita ka?
Tony : Exacty 1 year ago – Choudo 1 nen mae ni kimashita
Kobayashi : How many hour it took by flight? – Hikouki de nan jikan gurai kakarimashita ka?
Tony : It took about 14 hours – 14 jikan gurai kakarimashita
Meaning : Doko (Where), Itsu (When), Goro (Around), Choudo (Exactly), Mae (Front), 1 nen mae (1 year ago), Hokouki (Flight / Aeroplane)

Kobayashi : What are you doing? – Nani o shite imasu ka?
Tony : I am studying Japanese Language – Nihongo o benkyou shite imasu
Kobayashi : You study from around what time? – Nan ji goro kara benkyou shite imasu ka?
Tony : I start at around 8 o’clock. When I reach home, I will start immediately after taking dinner – 8 ji goro kara desu. Uchi ni kaette, ban gohan o tabete kara, zutto benkyou shite imasu.
Kobayashi : So, you study for 2 hours, right? – Jaa, 2 jikan gurai desu ka?
Tony : Yes, about that long – Hai, sono gurai desu
Meaning : Benkyou (Study), Ban (Night), Ban Gohan (Dinner), Zutto (All the way / Continuously)