Today, I will show you how to use “toki (when)” & “kara (because)”.

Example (toki)

  • When I go out, I lock the door – Uchi o deru toki, kagi o kakimasu
  • When I was taking meal, the phone rang – Shokuji o shite ita toki, denwa ga (naru)narimashita
  • When I am free, I visit my friend – Hima na toki, otomodachi no uchi e asobi ni ikimasu

Meaning : Kagi (Key), Shokuji (Meal), Naru (For phone, it means Ring)

Example (kara)

  • I have to wake up at 5 o’clock because I need to go out at 6 o’clock – 6 ji ni uchi o deru kara, 5 ji ni (okiru)okimasu
  • I can’t really hear you because your voice was too low – Chiisai koe de (hanasu)hanashita kara, yoku (kikoeru)kikoemasen deshita
  • I reached office late because the bas was delayed – Basu ga (okuru)okureta kara, kaisha ni chikoku shimashita

Meaning : Okiru (Wake), Koe (Voice), Kikoeru (Can Hear), Okuru (Delay), Kaisha (Company), Chikoku (Late)