Soshite – And
Sorekara – Then
Keredomo – But / However
Soretomo – Or (connectiong two alternatives)

Examples
I went to amusement park yesterday. And rode roller coaster.
Kinou, Yuuenchi ni ikimashita. Soshite, jettoco-suta- ni norimashita.

I will visit library today. Then back home.
Kyou wa toshokan ni yorimasu. Sorekara, uchi ni kaerimasu.

I’ve waited for Tony at the Train Station. However, Tony didn’t turn up.
Eki de Tony-san o machimashita. Keredomo, Tony-san wa kimasen deshita.

You want coffee? Or Tea?
Ko-hi- ni shimasu ka? Soretomo, koucha ni shimasu ka?

Meaning : Yuuenchi (Amusement Park), Kinou (Yesterday), Toshokan (Library), Yorimasu (Visit / Drop By), Kyou (Today), Machimasu (Wait), Koucha (Tea)