“E” & “Ni” represent directions

Q : Are you going to office? – Kaisha e / ni ikimasu ka?
A : Yes, I am going to office – Hai, kaisha e / ni ikimasu
Q : Are you going to school – Gakkou e ikimasu ka?
A : No, I am not going to school – Iie, Gakkou e wa / ni wa ikimasen

Q : Where do you go? – Doko e ikimasu ka?
A : I am going to office – Kaisha e ikimasu

Q : Yesterday, where have you gone? – Kinou, doko e ikimashita ka?
A : I went to Ginza.How about you? – Ginza e ikimashita. Anata wa?
Q : I went to Shinjuku but my brother went to Ginza. – Watashi wa Shinjuku e ikimashita ga, Ani wa Ginza e ikimashita.

Q : Is Tony in? – Tony-san, imasu ka?
A : No, he is not in at the moment – Iie, ima, imasen
Q : Where is he? – Doko ni imasu ka?
A : He is in the cofeeshop infront of the train station. He will be back soon. – Eki no mae no kissaten ni imasu. Sugu kimasu.

Meaning : Kinou (Yesterday), Ima (Now), Sugu (Soon), Kimasu (Come)

You may notice the “ga” that located in between 2 sentences. It represents “but”.

 
English
Pack
Brush
Put
Talk
Erase / Switch Off
Send Out / Take Out
Drop
Buy
Use
Sing
Smoke
Wash
Wait
Carry
Type
Transport
Undress
Wake
Sleep
Sell
Sit
Enter / Get In / Go In
Return Home / Go Back
Board / Ride
 
Standard Form
Tsutsumu
Migaku
Oku
Hanasu
Kesu
Dasu
Otosu
Kau
Tsukau
Utau
Suu
Arau
Matsu
Motsu
Utsu
Hakobu
Nugu
Okiru
Neru
Uru
Suwaru
Hairu
Kaeru
Noru
 
“masu” Form
Tsutsumimasu
Migakimasu
Okimasu
Hanashimasu
Keshimasu
Dashimasu
Otoshimasu
Kaimasu
Tsukaimasu
Utaimasu
Suimasu
Araimasu
Machimasu
Mochimasu
Uchimasu
Hakobimasu
Nugimasu
Okimasu
Nemasu
Urimasu
Suwarimasu
Hairimasu
Kaerimasu
Norimasu