I will cover the conversation part of what we have learned in previous lesson.

Conversation 1
Tony : It was a good weather yesterday – Kinou wa ii tenki deshita ne
Yoda : Yeah. But, today is warmer than yesterday – Ee. Demo, kyou no hou ga kinou yori atatakai desu ne
Tony : That’s right – Sou desu ne
Meaning : Kinou (Yesterday), Tenki (Weather), Demo (But), Kyou (Today), Atatakai (Warm)

Conversation 2
Tony : Is Japan’s summer sultry? – Nihon no natsu wa mushi atsui desu ne?
Mieko : Yeah, I was in Japan last year, it was so hot – Ee, watashi wa kyonen no natsu mo nihon ni imashita ga, totemo atsukatta desu yo.
Tony : America’s summer is better than Japan’s summer – Amerika no natsu no hou ga nihon no natsu yori ii desu ne
Meaning : Natsu (Summer), Mushi Atsui (Sultry), Atsui (Hot), Kyonen (Last Year)

Conversation 3
John : For me, I like spring the most in a year – Watashi wa, 1 (ichi) nen no naka de, haru ga ichiban suki desu
Mieko : I like spring too but I like summer more – Watashi ha haru mo suki desu ga, natsu no hou ga suki desu
Meaning : Nen (Year), Naka (In / Inside), Haru (Spring), Ichiban (First / Most), Mo (Too)

Conversation 4
Miyata : Between our friends, who is the tallest? – O tomodachi no naka de, dare ga ichiban se ga takai desu ka?
Tony : Mieko is the tallest – Mieko ga ichiban takai desu
Miyata : How about John – Jon wa?
Tony : John is tall too but he is not taller than Mieko – Jon mo takai desu ga, Meiko hodo takaku arimasen
Meaning : Tomodachi (Friends), Dare (Who), Se (Height), Takai (Tall / Expensive)

Conversation 5
Tony : Is your car and mine the same? – Anata no kuruma to watashi no wa onaji desu ka?
Mieko : Yes, it’s the same but the color is different – Hai, onaji desu ga, iro ga chigaimasu.
Meaning : Onaji (Same), Iro (Color), Chigau / Chigaimasu (Different)

Hope the above conversation could give you a clear picture of how to use the hou ga, yo ri, etc.