Conversation 1
Q : Where are you going? – Doko, iku no?
A : Shibuya – Shibuya
Q : Shopping? – Kaimono?
A : No, metting friends – Uun, tomodachi ni au no
Meaning : Doko (Where), Shibuya (A place located in Tokyo), Kaimono (Shopping)

Conversation 2
Q : It’s crowded, can you see anything? – (Komu)Konde iru wa ne. Mieru?
A : No, I don’t see clearly – Uun, amari yoku mienai wa
Meaning : Komu (Crowd), Mieru (Can See), Amari (Not so)

Conversation 3
Q : Did you read the notice board today? – Kyō no keijiban, mita?
A : No, Still not yet? – Uun, mada dakedo
Q : It’s for the recruitment of partime workers? – Arubaito no boshū ga (kaku)kaite atta yo
A : Oh, So let me go and have a look? – Sō. Jaa, mitekuru yo
Meaning : Keijiban (Notice Board), Dakedo (Anyway / However), Arubaito (Part Time Job), Boshū (Recruitment)

Conversation 4
Q : Sleepy. I woke up at around 2 o’clock yesterday – Nemui wa. Kinō mo 2 ji goro made (okiru)okiteta
A : What have you done? – Nani (suru)shiteta no?
Q : Writing a letter to friend – Tomodachi ni, tegami (kaku)kaiteta
A : Posted already? – – Mō (dasu)dashita?
Q : No, I haven’t buy a stamp yet – Uun, mada kitte kattenai yo
Meaning : Nemui (Sleepy), Okiru (Wake Up), Kitte (Stamp), Dasu (Send / Issue)