Kobayashi : How is it? – Ikaga desu ka?
Tony : Please shorten a little bit more – Mō sukoshi (mijikai)mijikaku shite kudasai.
Kobayashi : How short do you want? – Dono gurai mijikaku shimashō ka?
Tony : Please shorten for about 1 centimeter – Mō 1 senchi gurai mijikaku shite kudasai.
Meaning : Ikaga (How – to what extent), Mō (More, Already), Mijikai (Short), Gurai (About), Senchi (Centimeter)

Kobayashi : How many years have you study Japanese? – Nihongo o benkyō shite kara nan nen ni narimasu ka?
Tony : Already 3 years – Mō 3 nen ni narimashita.
Kobayashi : Is it still difficult? – Mada muzukashii desu ka?
Tony : Yes, very. But, it became gradually fun – Hai, tottemo. Demo dandan (omoshiroi)omoshiroku natte kimashita.
Meaning : Benkyō (Study), Mada (Still), Muzukashii (Difficult), Tottemo (Very), Demo (But, However), Dandan (Gradually), Omoshiroi (Fun)

Kobayashi : Your grandfather has been admitted for a week already, right? – Ojiisan ga nyūin shite kara sorosoro isshūkan ni narimasu ka?
Tony : No, 2 weeks but he is better already – Iie, nishūkan ni narimasu ga, mō yoku narimashita.
Kobayashi : Is it. Still haven’t discharge yet? – Sō desu ka. Mada taiin wa shimasen ka?
Tony : Ya, Still not discharge yet – Ee, mada taiin shimasen.
Meaning : Ojiisan (Grandfather), Nyūin (Admit Hospital), Sorosoro (Soon, Within a short time), Taiin (Discharge from Hospital)