Conversation 1
Kobayashi : I am hungry – Onaka ga (suku)sukimashita ne.
Tony : Yeah, very – Ee, tottemo.
Kobayashi : So, let’s go and eat at the nearby Soba restaurant – Jaa, chikaku no sobaya e (taberu)tabe ni ikimashou.
Meaning : Onaka (Stomach), Suku (Hungry), Tottemo (Very), Chikaku (Nearby), Sobaya (Soba Restaurant), Soba (A type of Japanese Mee)

Kobayashi : Don’t you plan to visit my house this Sunday? – Kondo no nichiyoubi, uchi e (asobu)asobi ni kimasen ka?
Tony : Yes, thank you. Is it near from here? – Hai, arigatou gozaimasu. Koko kara chikai desu ka?
Kobayashi : Yes, it takes 15 minutes by walk – Hai, (aruku)aruite 15 fun gurai desu.
Tony : I see, can you write me your address? – Naruhodo, juusho o (kaku)kaite (morau)moraimasen ka?
Kobayashi : Yes – Hai.
Meaning : Kondo (This time), Nichiyoubi (Sunday), Arigatou Gozaimasu (Thank You), Koko (Here), Chikai (Near), Aruku (Walk), Naruhodo (I see), Juusho (Address), Morau (Receive / Get)

Kobayashi : Isn’t this room hot? – Kono heya, (atsui)atsuku arimasen ka?
Tony : A bit hot – Chotto atsui desu ne.
Kobayashi : So, shall we open the window? – Jaa, mado o (akeru)akemashou ka?
Tony : No, please switch off that stove – Iie, sono suto-bu o (kesu)keshite kudasai.
Meaning : Kono (This), Heya (Room), Atsui (Hot), Chotto (A bit), Akeru (Open), Suto-bu (Stove), Kesu (Switch Off)

Kobayashi : Shall i make you coffee? – Ko-hi- o (ireru)iremashou ka?
Tony : Ya, Please – Ee, onegai shimasu.
Kobayashi : Milk and sugar, how would you prefer? – Miruku to satou wa dou shimashou ka?
Michael : No sugar but please add a little bit of milk only – Satou wa irimasen ga, miruku dake, sukoshi irete kudasai.
Kobayashi : How about you, Tony? – Toni san wa?
Tony : I like black coffee more – Watashi wa burakku no hou ga suki desu.
Kobayashi : Yes, understood. Only milk for Michael amd black for Tony – Hai, wakarimashita. Maikeru san wa miruku dake de, Toni san wa burakku desu ne.
Meaning : Ireru (Put in), Onegai Shimasu (Please – requesting for a favour), Miruku (Milk), Satou (Sugar), Dake (Only), Sukoshi (A little), Burakku (Black – for coffee use)

Certain words cannot be translated with their actual meaning in English. So I change a little to make it easier to understand.