Yet another conversation session.

Conversation 1
Q : Since it is raining, shouldn’t we go by taxi? – Ame ga (furu)futte iru kara, takushi-de ikimashō ka?
A : Yeah. I’ll call a taxi – Sō desu ne. Jaa, boku ga (yobu)yonde kimasu
Meaning : Ame ga furu (Raining), Ame (Rain), Takushi- (Taxi), Boku (I), Yobu (Call)

Conversation 2
Q : It’s 7 o’clock. Still not going to the party yet? – Mō 7 ji desu yo. Mada pa-ti- e ikanain desu ka
A : Ya, I have something to do and I’ll be a bit late – Ee. yōji ga aru kara, chotto okurete ikimasu
Meaning : Mada (Still), Pa-ti- (Party), Yōji (Tasks / Things to do), Chotto (A little)

Conversation 3
Q : Did you already know Japanese when you come to Japan? – Nihon e kita toki, mō nihongo ga dekitan desu ka?
A : Ya, I speak a little because I studied in China – Ee. chūgoku de benkyō shite imashita kara, sukoshi dake hanasu koto ga dekimashita
Meaning : Chūgoku (China), Benkyō (Study), Sukoshi (A little bit), Dake (Only), Hanasu (Speak)