Conversation time again !!! Here we go …..

Conversation 1
Q : What happened? – Dō shimashita ka?
A : I have flu – Kaze o (hiku)hiitan desu.
Q : Do you have fever? – Netsu ga arimasu ka?
A : Yes, about 37 degree – Hai. 37 do chotto arimasu.
Meaning : Kaze (Flu), Hiku (Catch a flu), Netsu (Fever), 37 Do (37 degree)

Conversation 2
Q : Are you going to Hawaii this summer? – Kotoshi no natsu, hawai e ikimasen ka?
A : I am certainly wish to go but busy in my work – Zehi (iku)ikitain desu ga, shigoto ga isogashiin desu.
Q : Don’t you have summer holiday? – Natsu yasumi wa arimasen ka?
A : I have summer holiday but only a week – Natsu yasumi wa arun desu ga, 1 shūkan mo nain desu yo
Meaning : Kotoshi (This Year), Natsu (Summer), Hawai (Hawaii), Zehi (Certainly), Shigoto (Work), Isogashii (Busy), Yasumi (Holiday / Rest), 1 Shūkan (1 week)