First of all, I would like to apologize for not posting new lesson for so long as I am tight up with something.

Today, I would like to show you the use of “~tsumori” (will / intend to / plan to do something)

Q: Kyō wa tsukarete(tsukareru) iru yō desu ne? 「今日は疲れているようですね。」
Q: You look tire today?
A: Hai, kinō wa tetsuya datta node, kyō wa massugu kaette(kaeru) neru tsumori desu. 「はい、昨日は徹夜だったので、今日はまっすぐ帰って寝るつもりです」
A: Ya, I had a sleepless night yesterday, I will go back straight to sleep today.

Q: Chuūgoku ni kaettara, dō shimasu ka? 「中国に帰ったら、どうしますか。」
Q: What are you going to do once you are back to China?
A: Daigaku de nihon no rekishi o benkyō suru tsumori desu 「大学で日本の歴史を勉強するつもりです」
A: I will (intend to) study Japan’s history in a University.

Q: Shigoto ga shitai to omoimasen ka? 「仕事がしたいと思いませんか。」
Q: Don’t you wish to work?
A: Uun, kodomo ga ookiku naru made wa, soto de hatarakanai(hataraku) tsumori desu. うーん、子供が大きくなるまでは、外で働かないつもりです。」
A: Nope, I will not work until my children grow up.