Today, I will cover a little complicated conversation from what we have learned so far.

Kobayashi : Mō kabuki o mimashita ka?
Kobayashi : Have you seen Kabuki before?

Tony : Iie, mada mita koto ga arimasen. Demo zehi mitemitai to omotte iru desu ga. Kabuki to iu no wa, itsu goro hajimatta desu ka?
Tony : No, still have not seen yet. But I will certainly watch it one day. When did Kabuki started?

Kobayashi : Nihon no edojidai desu. 1,600 nen goro deshō ne.
Kobayashi : During Japan Edo period. Around year 1,600.

Tony : Mae ni, kabuki ni tsuite kaite aru hon o chotto yonde mita desu ga, yakusha wa otoko no hito dake da sō desu ne.
Tony : Previously, I have read a book about Kabuki. It seems like only male can perform.

Kobayashi : Ee, sō desu ne. Kabuki ga hajimatta koro wa, onna no yakusha mo ita desu ga, ima wa otoko no hito dake ni narimashita. Desukara, onnayaku no hito o “Oyama“, otokoyaku no hito o “Tachiyaku” tte iu desu yo.
Kobayashi : Yeah, that’s right. when Kabuki started, there was female performer but now only male can perform. Therefore female performers are called “Oyama” and Male performers are called “Tachiyaku”.

Tony : Sō ieba, “Tachiyakusha” tte iu kotoba o kiita koto ga arimasu ga. Sore de, otoko no hito nara dare demo yakusha ni nareru desu ka?
Tony : As you said, I have heard about “Tachiyakusha” before. So, as long as they are male, anyone can become a performer?

Kobayashi : Iie, Iie. Yakusha no ie no kodomo shika naremasen.
Kobayashi : No, No. Only the performers’ son can perform.

Tony : Jaa, otoko no hito ga inakattara, dō shimasu ka?
Tony : So, how if they have no son?

Kobayashi : Yōshi o morau to iu hōhō mo arimasu.
Kobayashi : Adopting a son is one of the method.

Tony: Nihon no dentō bunka o mamoru to iu koto wa, taihen na koto nan desu ne. Kiite mite tame ni narimashita.
Tony : it’s not easy to keep these Japan traditional culture. It is great to know about this.