It’s being a long time since the last lesson. I was busy on my work. Anyway, today I will cover a long conversation lesson.

Tony : Are, taihen da. Erebe-ta- no hijō ranpu ga tsuite iru.
Tony : Oh, problem. The elevator emergency light is on.

Kobayashi : Dōshita no ka shira.
Kobayashi : I wonder what happened

Tony : Koshō rashii desu ne. Sugu kakari no hito o yobimashō.
Tony : It seems to be broken down. We have to inform the person in charge now.

Kakariin : Dō shimashita ka.
Officer : What happened?

Kobayashi : Koshō (rashii)rashiin desu ga, erebe-ta- ga tomatte (iru)irun desu.
Kobayashi : The elevator is stopped. It seems to be broken down.

Kakariin : Sō desu ka. Ima, shirabemasu kara, chotto matte ite kudasai. ….. Dōmo, mo-ta- ga kowareta rashii desu ne. Sugu naoru to wa omoimasu ga.
Officer : Is it. Let me check it now now, please wait for a moment. ….. The motor is probably broken. I think it will be repaired soon.

Kobayashi : Hai, narubeku hayaku onegai shimasu.
Kobayashi : Alright, If possible, please do it fast.

Tony : Mō sugu ugoku rashii desu yo.
Tony : Most probably, it will be fixed soon.

Kobayashi : Erebe-ta- no naka ni iru hito wa, atsuishi taihen deshō kara, hayaku dashite agetai desu ne.
Kobayashi : The people stuck inside the elevator should be suffering, I wish they can be rescued as soon as possible.

Tony : Sō desu ne.
Tony : Yeah

Kobayashi : Aa, ugoita.
Kobayashi : Oh, it’s moving

Tony : Naotta rashii desu ne.
Tony : It seems like it is fixed

Kobayashi : Aa, yokatta. Yokatta.
Kobayashi : Oh, great. So great