Once you have master the pronunciation of Numbers that I have covered earlier, this section will be easy for you.

12.00 – Juuni ji
12.30 – Juuni ji han
12.45 – Juuni ji yonjuu go fun
Meaning : Ji (o’clock), Fun (Minute), Byou (Second)

1 minute – ippun
2 minute – nifun
3 minute – sanbun
4 minute – yonfun
5 minute – gofun
6 minute – roppun
7 minute – nanafun
8 minute – happun
9 minute – kyuufun
10 minute – juppun

On date, we use Nichi (Date aka Day), Getsu / Gatsu (Month), Nen (Year) & Youbi (Day). For Western, they use Month-Day-Year or Day-Month-Year but for Japanese, they use Year-Month-Day.
Example
19th December 2005 – 2005 nen juuni gatsu juukyuu nichi desu

For Day (Youbi), Japanese uses Moon (mon), Fire (tue), Water (wed), Wood (thur), Gold (fri), Earth (sat) and Sun (sun).
Monday – Getsu youbi
Tuesday – Ka youbi
Wednesday – Sui youbi
Thursday – Moku youbi
Friday – Kin youbi
Saturday – Do youbi
Sunday – Nichi youbi

Day after Tomorrow – Asatte
Tomorrow – Ashita
Today – Kyou
Yesterday – Kinou
Day before Yesterday – Ototoi

This Week – Konshuu, This Month (Kon getsu)
Next Week – Raishuu, Next Month (Rai getsu)
Last Week – Senshuu, Last Month (Sen getsu)

Let’s go for some conversation lesson :
Today is Monday – Kyou wa getsu youbi desu
What time we / you are going? – Nanji ni ikimasu ka?
Go at 3 o’clock – Sanji ni ikimasu
When is our meeting? – Kaigi wa itsu shimasu ka?