Soshite, Sorekara, Keredomo & Soretomo  

Soshite – And
Sorekara – Then
Keredomo – But / However
Soretomo – Or (connectiong two alternatives)

Examples
I went to amusement park yesterday. And rode roller coaster.
Kinou, Yuuenchi ni ikimashita. Soshite, jettoco-suta- ni norimashita.

I will visit library today. Then back home.
Kyou wa toshokan ni yorimasu. Sorekara, uchi ni kaerimasu.

I’ve waited for Tony at the Train Station. However, Tony didn’t turn up.
Eki de Tony-san o machimashita. Keredomo, Tony-san wa kimasen deshita.

You want coffee? Or Tea?
Ko-hi- ni shimasu ka? Soretomo, koucha ni shimasu ka?

Meaning : Yuuenchi (Amusement Park), Kinou (Yesterday), Toshokan (Library), Yorimasu (Visit / Drop By), Kyou (Today), Machimasu (Wait), Koucha (Tea)

Conversation  

I will show you how to conversate properly by combining what we have learned so far.

Q : Does Tony speaks Chinese very well? – Toni-san wa chuugoku go ga jouzu desu ka?
A : No, not that good. However, he speaks French very well. – Iie, amari jouzu dewa arimasen. Keredomo, furansu go ga jouzu desu.

Q : Do you travel often? – Yoku ryokou o shimasu ka?
A : No, not that often – Iie, amari shimasen

Q : Is your room wide? – Anata no heya wa hiroi desu ka?
A : No, not that wide. And it is expensive – Iie, amari hiroku arimasen. Soshite, takai desu

Q : The wind was extremely strong this morning – Kesa wa zuibun kaze ga tsuyokatta desu ne
A : Yeah. It was cold – Sou desu ne. Samukatta desu ne.

Meaning : Chuugoku (China), Chuugoku Go (Chinese language), Go (language), Ryokou (Tour / Travel), Hiroi (Wide), Zuibun (Extremely / Very), Tsuyoi (Strong)

The “ne” is something like “huh”, “ah”, etc that doesn’t have any meaning. “ne” is placed at the end of any sentences. Example : Ii desu ne (That’s good), Wakarimasen ne (Don’t understand / Not sure)